§ 16b. Særlige regler for haveforeningen Vestervang.

HF Vestervang

1. Brug af motordrevne redskaber, herunder også elektriske plæneklippere, hækklippere m.v. er tilladt på alle ugens dag, dog ikke søndage i perioden 1. maj til 1. september.

2. Haverne skal altid holdes rene og i orden.

3. Hver have lejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand.

4. Alle udvendige beplantninger må ikke overstige 1,20 m. i højden. Det er dog besluttet at hjørnegrunde midlertidigt må have hæk i en højde af 1,80 m.

5. Afbrænding i haveforeningen må kun ske når de af Roskilde kommune meddelte regler overholdes.

6. Løse hunde må ikke medtages i kolonien.

7. Ethvert havesalg er kun gyldigt, når både pris og køber er godkendt af bestyrelsen.

8. Ifølge generalforsamlingens godkendelse er det tilladt at anlægge parkeringsplads i haven, og som følge deraf er det forbudt at parkere på vejene.

9. Vandingsforbud således, lige numre vander på lige datoer og ulige numre på ulige datoer. Der må ikke vandes mellem kl. 9.00 og kl. 18.00, ej heller om natten.

10. Reparation af vandrør fra hovedledning fra skel, sker for have lejerens egen regning.

11. I tidsrummet 1. april til 1. oktober er have lejeren forpligtiget til at opsætte en postkasse ved haveindgangen.

12. Alle træer, som plantes efter 1. januar 2002, skal plantes mindst 2,5 m. fra skel og de må ikke få en højde på over 4,5 m.

13. Trailere må henstilles i kolonien, såfremt de står på egen grund bag en hæk eller plankeværk. Plankeværk skal placeres en meter inde på grunden.

14. Ved for sen indbetaling af haveleje og andre til foreningen skyldige beløb, pålægges et rykkergebyr på 150 kr. Dette er fastsat i henhold til § 9, stk. 4.

15. Hvis en haveejer ikke har oplyst adresseændring til foreningens formand eller kasserer senest 1 måned efter flytning, jvf. § 2, stk. 4, pålægges haveejeren et gebyr på 150 kr. til dækning af foreningens omkostninger ved fremskaffelse af den nye adresse.

16. Hækkene skal klippes mindst en gang om året inden den 15. juli. Denne særregel er fastsat i henhold til § 16a, stk. 2.

17. Der må så vidt muligt ikke anvendes insektmidler, ukrudtsmidler og midler mod skadedyr i Haveforeningen Vestervang.

18. Hastighedsgrænsen er 15 km i timen på alle foreningens veje. Overholdes hastighedsgrænsen ikke, kan det medføre opsigelse. Som medlem af haveforeningen er man ansvarlig for, hvad ens børn eller gæster gør. Man kan derfor også blive opsagt, hvis de ikke overholder hastighedsgrænsen.

19. Mulighed for anvendelse af elektroniske udsendelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne enten pr. e-mail eller brev. Offentliggørelse af dokumenterne / Nyhedsbreve kan ske ved udsendelse pr. e-mail eller brev. En haveejer er selv ansvarlig for, at foreningen har modtaget korrekt adresseoplysning, samt at den oplyste adresse er virksom.

20. Fællesarbejdsdage. >Hvis man ikke kan møde den dag, man er sat på listen må man selv finde ud af at bytte med en anden. Ved udeblivelse vil man blive opkrævet 500,00kr til en fælles brød/kaffekasse

21. Ved nybyggeri, etablering af samletank, nedgravning af elkabler eller andre lignende aktiviteter, hvor arbejdet skal forgå i eller på foreningens veje eller anlæg, har haveejeren, som får udført arbejdet, det fulde erstatningsansvar for eventuelle skader, som påføres foreningens anlæg , ejendom og dræn.