Byggeregler i HF Vestervang, Roskilde

HF Vestervang

§ 15a. Bebyggelse for kolonihaveområdet

  1. Området må kun anvendes til kolonihavebebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun må tjene til ophold i tidsrummet 1. april til 30. september. I hver have må kun opføres et kolonihavehus. Bestemmelser for byggeri i kolonihaver er enten fastlagt i en for området lagt lokalplan eller tinglyst på de enkelte matrikelnumre, hvorpå kolonihaverne er beliggende. I øvrigt henvises til § 3 stk. 1.
  2. Der skal inden byggeri påbegyndes (også med jordarbejde eller fundament), indleveres tegning og indhentes skriftlig godkendelse hos foreningens bestyrelse for såvel bygninger som placering på grunden. Når et byggeri er påbegyndt, skal dets udvendige arbejder, uanset arten af disse, være afsluttede senest ved udgangen af det efterfølgende år.
  3. Et igangværende byggeri vil aldrig kunne være årsag til, at en have misligholdes, jf. § 16a stk. 1.
  4. På hver havelod må der opføres bebyggelse med et samlet etageareal på højst 70 kvadratmeter, heri medregnet overdækkede åbne opholdsarealer. Udhæng ud over 0,5 m (målt vandret) regnes som overdækket opholdsareal. Legehuse over 3 kvadratmeter medregnes som bebyggelse. Herudover må der opføres drivhuse på max. 10 kvadratmeter. Hvis der er direkte udgang fra hus eller udhus til drivhuset indgår drivhuset i det bebyggede areal. Drivhuset må ikke overstige 10 kvadratmeter uagtet at hovedhuset er mindre end 70 kvadratmeter.
  5. Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ og fibercement.
  6. Ingen bebyggelse må opføres i mere end 1 etage.
  7. Al bebyggelse skal holdes mindst 2 meter fra skel målt fra den yderste bygningsdel mellem de enkelte haver samt skel og sti, vej, grønne områder og fællesarealer, dog skal der være mindst 4 meter til nabobebyggelse (målt på de yderste bygningsdele).
  8. Intet punkt af en bygnings højde fra det omgivende terræn og til den linje, hvor ydervægge og tagflade mødes, må overstige 3 m, og højden til rygningen må ikke overstige 4,5 m.
  9. Der må etableres rygningsvinduer. Disse skal være af matteret glas, skal kippes og må højest kunne åbnes 5 cm, til ventilationsbrug.
  10. Terrænarbejder i forbindelse med byggeriet må ikke hæve grundens højeste punkt eller sænke dets laveste punkter.
  11. Intet punkt på grunden må hæves/sænkes mere end 30 cm i forbindelse med byggeri uden bestyrelsens forudgående udtrykkelige tilladelse.
  12. Ved tilladelser til terrænregulering skal bestyrelsen godkende disse i forhold til given tilladelse inden fortsættelse af byggeri.
  13. Når etablering af fundament er sket, skal bestyrelsen godkende dets placering i forhold til given tilladelse.
  14. Når byggeriet er færdiggjort skal bestyrelsen godkende dette i henhold til given tilladelse.
  15. Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes samt i øvrigt materialer, som virker skæmmende.
  16. Udvendige antenner skal opføres under hensyntagen til at undgå skæmmende virkning.
  17. Der må ikke etableres opholdsarealer på et højere niveau end det naturlige højeste punkt på grunden. Det vil sige, at intet jordarbejde må ændre dette punkt.
  18. Ved opførelse af skorsten og tilslutning af brændeovn eller pejs skal forskrifterne i gældende bygningsreglement overholdes. Forinden ibrugtagning skal der indhentes godkendelse fra distriktets skorstensfejermester, og kopi af denne godkendelse skal afleveres til haveforeningens bestyrelse.
  19. Efter indstilling fra den enkelte haveforenings bestyrelse kan Roskilde Haveselskabs kredsbestyrelse meddele dispensation fra bestemmelserne under punkt 7.

Særlige forhold

En del bebyggelse fra før år 1977 opfylder hverken kravet for kvadratmeter eller afstand til skel. På disse bygninger må

ikke foretages renoveringer uden bestyrelsens udtrykkelige godkendelse, idet hensigten er, at lovliggøre byggeriet i 

forhold til nuværende byggeregler.

§ 15b. Toiletter, afløb m.v.

  1. Nedgravning af latrin kan og skal foretages i en afstand af mindst 2,5 m fra skel og ikke dybere end 50 cm i jorden.
  2. Der må ikke etableres eller bruges vandskyllende toiletter, uden at disse har afløb til godkendt samletank.
  3. Tilladelse til etablering af samletank til husspildevand skal indhentes hos både haveforeningens bestyrelse og     kommunens byggesagsafdeling, inden etablering af sådanne påbegyndes, (haveforeningens godkendelse skal medsendes til kommunen).